Program Wzmacniania Rodzin

program_wzmacniania_rodzin_male

PWR 10-14 PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY profilaktyczny program dla dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat oraz ich rodziców i opiekunów

PROGRAM PROFILAKTYCZNY rekomendowany przez KBPN, PARPA i ORE

Dla kogo?

dzieci i młodzież w wieku 10-14
rodzice/opiekunowie dzieci uczesniczących w programie

Czas trwania?

7 – 12 sesji
każda sesja trwa 2 godziny

Program Wzmacniania Rodziny 10-14 jest rekomendowany jako „DOBRA PRAKTYKA” przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Polską Agencję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Program Wzmacniania Rodziny (oryginalna nazwa tego programu to: Strenghtening Families Programme, SFP 10-14) jest programem z zakresu profilaktyki uniwersalnej i jego celem jest ograniczenie picia alkoholu i używania narkotyków przez młodzież w wieku od 10 do 14 lat.

Cel ten jest osiągany poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców, udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków oraz wzmacnianie więzi w rodzinie. Program jest przeznaczony dla wszystkich rodziców i dzieci, a materiały edukacyjne są opracowane w taki sposób, że mogą z nich korzystać osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie wykształcenia. W PWR 10-14 na szeroką skalę wykorzystywane są materiały video, obrazujące zachowania prospołeczne. Dzięki temu, Program jest odpowiedni dla rodzin z różnorodnych środowisk kulturowych.

Zajęcia są prowadzone w grupach 7-12 rodzin (rodzice/opiekunowie i dzieci w wieku 10-14 lat), w trakcie siedmiu 2-godzinnych sesji, z możliwością przeprowadzenia czterech sesji uzupełniających, po zakończeniu programu podstawowego. Cotygodniowe spotkania dzielą się na dwie części. Podczas pierwszej z nich dzieci i rodzice (pod okiem trenerów) pracują osobno; druga część jest wspólna dla obu grup. Praca rodziców opiera się na materiale filmowym.

W grupie dzieci i młodzieży przeważają formy aktywne, a film stanowi materiał wyjściowy do dyskusji lub zadania dla grupy. W sesji wspólnej dla obu grup przeważają zadania zachęcające do współdziałania i pozytywnej rywalizacji. Ich treści koncentrują się wokół umiejętności wychowawczych i interpersonalnych.

NA PROGRAM SKŁADAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE SESJE

  • SESJA 1 - RODZICE: Miłość i granice; MŁODZIEŻ: Umiejętność wyznaczania i osiągania celów; ZAJĘCIA WSPÓLNE: Wspieranie celów i marzeń
  • SESJA 2 - RODZICE: Ustalanie zasad domowych; MŁODZIEŻ: Docenianie rodziców; ZAJĘCIA WSPÓLNE: Wzajemne poszanowanie w rodzinie
  • SESJA 3 - RODZICE: Wspieranie dobrych zachowań u młodzieży; MŁODZIEŻ: Radzenie sobie ze stresem; ZAJĘCIA WSPÓLNE: Narady rodzinne jako narzędzie rozwiązywania problemów
  • SESJA 4 - RODZICE: Wyciąganie konsekwencji; MŁODZIEŻ: Przestrzeganie zasad; ZAJĘCIA WSPÓLNE: Poszanowanie wartości przyjętych w rodzinie
  • SESJA 5 - RODZICE: Budowanie mostów – aktywne słuchanie, skuteczna komunikacja; MŁODZIEŻ: Radzenie sobie z presją rówieśniczą; ZAJĘCIA WSPÓLNE: Rozwijanie efektywnej komunikacji w rodzinie
  • SESJA 6 - RODZICE: Ochrona dzieci przed używaniem substancji psychoaktywnych; MŁODZIEŻ: Presja rówieśnicza i znaczenie przyjaźni w unikaniu uzależnień; ZAJĘCIA WSPÓLNE: Oparcie w rodzinie przed negatywną presją rówieśniczą
  • SESJA 7- RODZICE: Zapewnienie pomocy dzieciom w trudnych sytuacjach; MŁODZIEŻ: Umiejętność proszenia o pomoc oraz ofiarowywanie pomocy innym; ZAJĘCIA WSPÓLNE: Podsumowanie zdobytych umiejętności