RODO

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny) RODO

Od 25 maja, obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – RODO. Zapraszamy do zapoznania się z informacją Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK o ochronie danych osobowych w związku z ich przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu danych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK, z siedzibą w Opolu (45-368) przy ul. Ozimskiej 71 D, NIP 7542760509, KRS 0000186602, e-mail: kontakt@toczlowiek.pl
  2. Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie przesłanek zawartych w art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań Stowarzyszenia na Rzecz Ludzi Uzależnionych TO CZŁOWIEK,

Administrator powołuje się w szczególności na:

  • wypełnianie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”;
  • ochrony żywotnych interesów podmiotu danych – art. 6 ust. 1 lit d – „przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”;
  • prawnie uzasadniony interes – w art. 6 ust 1 lit. e RODO – „przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”
  1. Pana/Pani dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, które nie spełnia gwarancji ochrony co najmniej równorzędnej do tej, jaka jest przewidziana przepisami RODO. Dane mogą być przekazane do państwa trzeciego wyłącznie w przypadku, gdy obowiązek taki określony jest w prawie polskim lub prawie Unii Europejskiej, oraz zgodnie z przepisami art. 44 – 46 RODO.
  2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania usług świadczonych przez Stowarzyszenie z uwzględnieniem przepisów prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, przenoszenia i usunięcia danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

  1. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji /profilowaniu/.