ART – trening zastępowania agresji

trening zastepowania agresji_male

ART TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Program służący własnemu rozwojowi oraz nabywaniu umiejętności społecznych

Dla kogo?

młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
osoby dorosłe

Czas trwania?

10 – 30 spotkań
każde spotkanie trwa 2 godziny

Program treningu zastępowania agresji przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, a także dla osób dorosłych, które mają potrzebę rozwoju swoich umiejętności społecznych.

Efektem uczestnictwa w treningu mogą być: poprawa jakości komunikacji w rodzinie i grupach rówieśniczych; zmniejszenie ilości zachowań agresywnych; poprawa relacji emocjonalnych w rodzinach (rodzic - dziecko); zmiana stylu wychowania dzieci; wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności ułatwiające radzenie sobie z trudnościami w rodzinie (alkoholizm, przemoc); podjęcie prób zmiany niekorzystnych sytuacji życiowych; zwiększenie wiedzy na temat uzależ- nienia od środków psychoaktywnych; nabycie umiejętności pomagających w odparciu presji grupy w sytuacji namawiania do zażycia środka odurzającego; nabycie wiedzy na temat skutecznych sposobów radzenia sobie z problemem uzależnień i zachowań przemocowych; opanowanie warsztatu redukującego agresję i złość; wzrost samoświadomości; wyposażenie w umiejętności pracy z grupą oraz techniki pomocy rozwiązywania problemów i sprawnego, samodzielnego podejmowania decyzji.

NA PROGRAM SKŁADAJĄ SIĘ

 • Trening kontroli złości

 • - identyfikacja czynników wyzwalających złość
  - nauka rozpoznawania sygnałów wskazujących na podwyższony stan napięcia emocjonalnego
  - nauka używania technik służących do zmniejszania poziomu gniewu
 • Trening umiejętności prospołecznych

 • - podstawowe umiejętności prospołeczne
  - nauka zastosowania podstawowych umiejętności prospołecznych
  - nabywanie umiejętności emocjonalnych (poznawanie własnych uczuć, wyrażanie ich, rozumienie uczuć innych osób...)
  - nabywanie alternatywnych umiejętności wobec agresji
  - nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem (radzenie sobie ze wstydem/zakłopotaniem, pominięciem/odrzuceniem...)
  - nabywanie umiejętności planowania (decydowanie o podjęciu działań, ustalenie przyczyny problemu, wyznaczenie celu...)
 • Trening wnioskowania moralnego.
 • Refleksja i okazja przyjrzenia się indywidualnym przekonaniom i zachowaniom


realizacja programu wymaga zebrania min. 10-os. grupy